Condicions generals d’ús i contractació

Darrera actualització: 2 de setembre del 2022


Les presents condicions generals d’ús i informació legal (d’ara endavant, Condicions Generals) s’apliquen al lloc web de Jose Botey Balada (d’ara endavant, Kapooli), el domini del qual és https://kapooli.com i la corresponent aplicació mòbil, així com a tots els seus llocs relacionats o vinculats des de https://kapooli.com per Kapooli, així com a les seves afiliades i associats, segons establert a l’Annex I, inclosos els llocs web de Kapooli a tot el món (d’ara endavant i de forma conjunta , el Lloc). El lloc és propietat de Kapooli. En utilitzar el lloc, mostres la teva conformitat i expressa acceptació a aquestes condicions d’ús. Si no hi esteu d’acord, us preguem que us abstingueu d’utilitzar-lo.


A través de les presents Condicions Generals, Kapooli posa a disposició dels usuaris (d’ara endavant Usuari o Usuaris) el lloc web i l’aplicació mòbil Kapooli (d’ara endavant denominades conjuntament, la Plataforma).


En compliment del que estableix la normativa reguladora, s’exposen les dades identificatives següents del titular del lloc:


• Denominació social: Jose Botey Balada
• Domicili social: Freixenet 11, 17867 Camprodon.
• Número d’identificació fiscal (NIF): 47646445J

 1. Objecte
  Kapooli és una companyia tecnològica, l’activitat principal de la qual és el desenvolupament i la gestió d’una plataforma tecnològica mitjançant la qual a través d’una aplicació mòbil o d’una web (d’ara endavant, l’APP) permet a determinades botigues locals d’algunes ciutats a diferents territoris oferir els seus productes i/o serveis a través d’aquesta, i si escau, si els Usuaris de l’APP i consumidors de les esmentades botigues locals així ho sol·liciten a través de l’APP, de forma accessòria, intermèdia en el lliurament immediat o planificat dels productes i serveis.
  Kapooli ha desenvolupat una Plataforma mitjançant la qual diferents comerços, amb els quals Kapooli pot mantenir un acord comercial per lús de la plataforma, ofereixen una sèrie de productes i/o serveis. L’Usuari té la possibilitat de sol·licitar l’adquisició i/o recollida de productes i serveis d’aquests comerços, de forma presencial, mitjançant el mandat que confereix a un tercer en sol·licitar una comanda a través de la Plataforma, en els casos de la qual Kapooli actua com a simple intermediari i per tant, no pot assumir ni assumeix cap responsabilitat sobre la qualitat dels productes o la correcta prestació dels serveis oferts directament pels comerços ni per aquests tercers.
  Així mateix, Kapooli és una Plataforma Tecnològica multicategoria d’intermediació en la contractació telemàtica de serveis on demand. La mateixa pretén facilitar que aquelles persones que necessitin ajuda amb els encàrrecs, serveis, compres presencials i/o recollida de productes en comerços locals (en endavant, “Usuaris”), puguin realitzar els encàrrecs mitjançant i delegant en aquests tercers disposats a dur a terme voluntàriament el mandat que li confereixin els Usuaris (d’ara endavant, “Mandataris”).
  Els Mandataris per tant, són una xarxa de professionals independents que col·laboren amb Kapooli, quan aquests estan interessats a realitzar la prestació dels seus serveis, es connecten a la Plataforma de Kapooli i en un temps determinat es comprometen a fer el servei que li encomani l’Usuari mitjançant el mandat esmentat. Com a conseqüència d’això, Kapooli no pot assumir la responsabilitat dels terminis de lliurament mentre dependran del bon fer de les botigues locals, en la preparació de les comandes, dels propis Mandataris, així com de la informació facilitada pels propis Usuaris al realitzar la comanda o de la disponibilitat i resposta a l’hora del lliurament. A aquests efectes, els terminis de lliurament indicats a través del Lloc són merament orientatius.
  Kapooli confirma que, per al desenvolupament de la seva activitat comercial, ha obtingut totes les llicències necessàries als països on opera.
  Al llarg de les presents Condicions Generals d’Ús ens referirem a Usuaris i Mandataris com a Usuaris de la Plataforma.
 2. Termes d’ús
  L’accés a la Plataforma, i la creació voluntària d’un perfil per part de l’Usuari, implica el coneixement i l’acceptació expressa i inequívoca de les presents Condicions Generals d’Ús i Contractació i la Política de Privadesa i la Política de Cookies per part de tots els Usuaris.
 3. Accés i Registre per a Usuaris
  Per poder ser Usuari de la Plataforma és indispensable que es compleixin els requisits següents:
  • Haver complert o ser més gran de 18 anys.
  • Emplenar de manera veraç els camps obligatoris del formulari de registre, en què se sol·liciten dades de caràcter personal com a nom d’Usuari, correu electrònic, número de telèfon i número de targeta bancària.
  • Acceptar aquestes Condicions d’Ús i Contractació.
  • Acceptar la Política de Privadesa i Protecció de Dades i Política de Cookies. L’Usuari garanteix que totes les dades sobre la seva identitat i legitimitat facilitades a Kapooli als seus formularis de registre de la Plataforma són veraces, exactes i complets. Així mateix, es compromet a mantenir actualitzades les vostres dades. En el supòsit que l’Usuari faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta o si Kapooli considera que hi ha motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, Kapooli podrà denegar-li l’accés i ús present o futur de la Plataforma o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis. Quan us doneu d’alta a la Plataforma, l’Usuari seleccionarà un nom d’Usuari (username) i una clau d’accés (password). Tant el username com el password són estrictament confidencials, personals i intransferibles. Kapooli recomana no utilitzar les mateixes credencials d’accés que a altres plataformes per augmentar la seguretat dels comptes. En cas que l’Usuari utilitzi les mateixes credencials d’accés que en altres plataformes, Kapooli no podrà garantir la seguretat del compte ni assegurar que l’Usuari és l’únic que accedeix al perfil. L’Usuari es compromet a no divulgar les dades relatives al vostre compte ni fer-les accessibles a tercers. L’Usuari serà l’únic responsable en cas d’ús de les dades esmentades o dels serveis del Lloc per tercers, incloses les manifestacions i/o continguts abocats a la Plataforma, o qualsevol altra actuació que es dugui a terme mitjançant l’ús de l’username i/ o password. L’Usuari serà l’únic propietari sobre el contingut abocat pel mateix a la Plataforma. Així mateix, a través del registre a la Plataforma i l’acceptació de les presents Condicions, l’Usuari concedeix a Kapooli, en relació amb el contingut que pugui proveir, una llicència mundial, irrevocable, transferible, gratuïta, amb dret a sublicència, ús, còpia , modificació, creació d’obres derivades, distribució, comunicació pública així com la seva explotació en qualsevol forma que Kapooli consideri apropiada, amb o sense comunicació ulterior a l’Usuari i sense la necessitat de liquidar cap quantitat pels esmentats usos. Kapooli no pot garantir la identitat dels usuaris registrats, per tant, no serà responsable de l’ús de la identitat d’un usuari registrat per tercers no registrats. Els Usuaris s’obliguen a posar immediatament en coneixement de Kapooli la sostracció, divulgació o pèrdua de les seves credencials, comunicant-ho a través dels canals de comunicació oferts per Kapooli.
  1. 3.1 Perfil: Per poder completar el registre a la Plataforma l’Usuari haurà de proporcionar algunes dades com ara: nom d’Usuari, adreça de correu electrònic, telèfon, dades de la targeta bancària, etc. Un cop completat el registre, tot Usuari podrà accedir al seu perfil i completar-lo, editar-lo segons estimi convenient. Kapooli no emmagatzema les dades de pagament dels usuaris, que seran tractades i emmagatzemades pel prestador de serveis de pagament segons descrit a les presents Condicions ia la Política de Privadesa.
  2. 3.2. Robatori o sostracció de la targeta de crèdit: Mentre Kapooli no pot garantir la identitat dels Usuaris registrats, els Usuaris tindran l’obligació d’informar Kapooli en aquells supòsits en què tinguin constància que la targeta de crèdit associada al seu perfil de Kapooli hagués estat robada, i/o s’estigués utilitzant per un tercer de forma fraudulenta. Per això, atès que Kapooli i la seva plataforma de pagament vetllen proactivament per la protecció dels Usuaris amb les corresponents mesures de seguretat, per al cas que l’Usuari no informés Kapooli d’aquesta sostracció, Kapooli no serà responsable de l’ús fraudulent que puguin fer tercers del compte de l’usuari. Kapooli convida els usuaris, en cas de robatori, sostracció o sospita d’un mal ús de la targeta de crèdit a realitzar la corresponent denúncia davant l’autoritat policial. Kapooli adquireix el compromís d’assistir a l’usuari i col·laborar amb les autoritats competents, si cal, per facilitar la prova fefaent del càrrec indegut. En cas de frau, Kapooli es reserva el dret d’interposar les accions que fossin necessaris quan resulti perjudicat per l’ús indegut del Lloc.
 1. Funcionament del servei. Condicions del Mandat.
  1. Quan un Usuari registrat com a Usuari necessiti ajuda amb un encàrrec, haurà de dirigir-se a la plataforma web oa la corresponent aplicació de Kapooli i sol·licitar el servei mitjançant aquests mitjans telemàtics. El servei de recadaria bàsic consisteix en la recollida d’un producte i el lliurament posterior, ambdues adreces establertes per l’Usuari sempre que es trobin exclusivament dins del territori d’actuació de Kapooli. Així mateix, l’Usuari pot sol·licitar al Mandatari que compri presencialment productes en nom seu, els reculli i els lliuri en les direccions és consignades, a través de mandat el Mandatari es compromet a adquirir els productes encomanats per l’Usuari en nom seu, i segons les indicacions i especificacions brindades per aquest últim.
  2. L’Usuari és l’únic responsable en la correcta consignació de les adreces de lliurament i recollida a la Plataforma, per la qual cosa eximeix Kapooli i el Mandatari de qualsevol negligència o error en la recollida o lliurament de la comanda derivada de la consignació errònia de les adreces de lliurament i recollida. Com a conseqüència d’això, serà l’Usuari qui hagi d’assumir el cost derivat de la consignació incorrecta de les adreces de lliurament i recollida a la Plataforma.
  3. L’Usuari haurà de proporcionar tota la informació, el més detallada possible, respecte al servei objecte de l’encàrrec, i si escau, en relació amb el producte que sol·liciti comprar al Mandatari en nom seu a les botigues físiques. Per fer-ho, podreu introduir els comentaris que considereu útils a l’apartat “comentaris”, així com si escau, podreu compartir amb el Mandatari una fotografia per identificar la comanda. L’Usuari tindrà comunicació constant amb el Mandatari, podent dirigir-se en tot moment al Mandatari als efectes que aquest executi el mandat conferit segons les indicacions pròpies de l’Usuari.
  4. A l’efecte de facilitar la comunicació directa amb el Mandatari i en el supòsit que hi hagi alguna incidència en la tramitació de l’encàrrec i/o per comunicar-hi algun canvi, Kapooli posa a disposició dels Usuaris un xat intern que permetrà el contacte directe i immediat entre Usuari i Mandatari durant l’execució de la comanda. El xat deixarà d’estar actiu en el moment en què l’Usuari hagi rebut el producte o s’hagi cancel·lat per qualsevol de les causes previstes. En cas que l’Usuari vulgui comunicar-se amb el Mandatari o amb Kapooli després de la finalització de l’encàrrec, haurà d’utilitzar el formulari de contacte present a la Plataforma i contactar amb el servei d’atenció a l’Usuari.
  5. L’Usuari eximeix Kapooli i el Mandatari de qualsevol negligència o error en les indicacions que consigni per a la compra del producte que sol·liciti comprar en nom seu a les botigues físiques. Com a conseqüència d’això, serà l’Usuari qui hagi d’assumir el cost derivat de la consignació incorrecta de les indicacions dels productes a la Plataforma (i.e. direcció incorrecta, producte incorrecte).
  6. En cas de realitzar una comanda “Jo t’ho faig”, en la mesura que a la plataforma no hi consti el preu del producte i/o servei, l’Usuari podrà fixar un preu aproximat. En aquest cas, el Mandatari podrà adquirir el servei o producte presencialment d’acord amb el que l’Usuari hagi estimat i mai per una quantitat superior al 30% de la dita estimació. En cas que el preu sigui més alt, el Mandatari es comunicarà amb l’Usuari per informar-lo d’aquesta situació i serà aquest últim qui prengui la decisió final de procedir o no amb la compra presencial a la botiga. Kapooli, amb l’única finalitat d’ajudar l’Usuari, podrà facilitar una estimació aproximada del preu, sense que cap cas aquesta estimació pogués resultar vinculant amb el preu final que l’Usuari hagi d’abonar.
  7. En el cas de productes en què sí que consta el preu del producte i/o servei a la Plataforma, els preus consignats a la Plataforma poden ser orientatius, tal com s’estableix a la clàusula 7 d’aquests Termes i Condicions Generals d’Ús de la Plataforma. Si el producte i/o servei no està disponible, el Mandatari haurà de trucar a l’Usuari per exposar-li les opcions. En cas que l’Usuari no estigui d’acord amb cap de les opcions exposades pel Mandatari i, consegüentment, no estigui interessat en les opcions alternatives, haurà d’assumir la política de cancel·lació exposada a les presents Condicions Generals d’Ús (a l’apartat nou). Si l’Usuari no respon a les trucades o no es troba al lloc consignat per a l’entrega dels productes, el Mandatari esperarà 10 minuts abans de marxar. Passat aquest temps, el Mandatari procedirà a la devolució dels productes al punt de recollida on aquests hagin estat adquirits pel Mandatari.
  8. En cas que el servei de lliurament no es pugui emplenar per causes imputables a l’Usuari, aquesta part haurà d’assumir el cost total (impostos inclosos) de la tarifa d’enviament (incloent-hi la devolució de la comanda al punt de recollida), productes adquirits, més els eventuals recàrrecs.
  9. Si l’Usuari no es troba al lloc acordat per al lliurament, el Mandatari retindrà el producte durant un temps màxim de 10 minuts en el cas de productes peribles. En el cas de productes no peribles, el Mandatari s’esforçarà per lliurar els productes en un temps raonable a la botiga on el Mandatari va recollir el producte o al punt de recollida més proper gestionat per Kapooli.
  10. Ada més, l’Usuari haurà de fer-se càrrec del 100% del cost de lliurament bàsic, així com del preu del producte en cas d’haver-lo adquirit o contractat a través del Mandatari a petició de l’Usuari, i haurà de pagar un altre servei per rebre els productes no lliurats. El Mandatari no serà en cap cas responsable del deteriorament o la caducitat de l’objecte de l’encàrrec.
  11. Els usuaris accepten que segons els serveis contractats a través de la plataforma Kapooli podran rebre les factures corresponents al servei de Lliurament, Repartiment o Gestió, per part dels Mandataris.
  12. Els Usuaris podran valorar els serveis de lliurament prestats pel Mandatari. L’Usuari puntuarà el Mandatari de manera precisa i veraç, tenint en compte exclusivament la prestació dels serveis de lliurament, i s’abstindrà d’incloure consideracions que no siguin rellevants per a la valoració dels serveis de lliurament prestats. Les valoracions enviades pels usuaris afectaran el sistema de ràting dels Mandataris. El sistema de ràting es basa únicament en la informació proporcionada pels usuaris i comerços associats. Kapooli no manipula ni intervé en el sistema de ràting, sinó que només consolida la informació obtinguda dels clients del mandatari.
  13. Als efectes dels serveis contractats, l’Usuari sol·licita a Kapooli que l’oferta de serveis del Mandatari respongui a la millor relació entre preu i qualitat disponible a l’APP en relació amb una comanda específica.
  14. Un cop finalitzat l’encàrrec, en cas que s’hagi sol·licitat l’adquisició presencial d’un producte, el Mandatari lliurarà a l’Usuari el rebut físic corresponent a aquest producte i/o mitjançant correu electrònic. Si l’encàrrec té per objecte el simple lliurament d’un producte, el Mandatari l’entregarà a l’Usuari en el lloc i el moment exacte en què aquest últim li indiqui. Tot això sense perjudici del rebut electrònic pel servei que rebrà l’Usuari a l’adreça de correu associat al vostre compte.
  15. En aquest moment, l’Usuari, destinatari del servei identificat per l’usuari a la comanda, o qualsevol tercer autoritzat per aquesta, haurà de ratificar, si escau, el mandat conferit mitjançant la seva signatura al dispositiu del Mandatari. Kapooli no pot comprovar la veracitat de la signatura realitzada per l’usuari. En cas que l’Usuari rebi confirmació de la realització de l’encàrrec sense haver procedit a la ratificació del mandat per si mateix o mitjançant un receptor autoritzat per aquest, haurà de comunicar-ho a Kapooli de forma immediata perquè la Plataforma pugui prendre les mesures oportunes. Kapooli es reserva el dret a comprovar les comunicacions realitzades per l’Usuari a efectes de comprovar-lo i controlar-lo.
  16. ALIMENTACIÓ/PRODUCTES ENVASATS: Kapooli recomana a l’Usuari que quan encarregue productes alimentaris per mandat, sol·licite al Mandatari i/oa l’establiment ofertant, a través dels mitjans facilitats per la Plataforma, la informació relativa al contingut i composició dels productes alimentaris encarregats.
  17. Així mateix, Kapooli s’eximeix de qualsevol responsabilitat quan les comandes alimentàries es lliurin a l’Usuari en bosses degudament tancades, idealment amb etiquetes o segells.
 1. Devolució de productes no peribles:
  1. En cas que l’Usuari vulgui procedir a la devolució d’un producte no perible o vulgui fer una reclamació sobre la realització d’un servei, sense perjudici que Kapooli, com a intermediari, assumeixi la seva gestió, el responsable final sempre serà el comerç en el qual es va fer la compra. En cas de reemborsament de l’import de la compra a l’usuari, serà el comerç el que tindrà potestat per decidir el mètode de devolució (metàl·lic, targeta de crèdit, val de compra…) amb independència que sigui Kapooli el que per compte del comerç local procedeixi a la devolució. Per tant, la devolució d’un producte no perible adquirit pel mandatari en execució del mandat conferit per l’usuari queda subjecta en tot cas a la política de devolucions del comerç.
  2. Determinats establiments podrien no disposar d’espais oberts al públic, de manera que l’Usuari no hi podria accedir a l’efecte de tramitar la devolució o reclamació. En aquests supòsits, l’Usuari haurà de contactar amb el servei d’atenció a l’Usuari de Kapooli, a través dels canals presents a la Plataforma o al correu contacto@kaooli.com, amb la finalitat d’obtenir l’ajut i el suport necessaris.
  3. En cas que l’Usuari vulgui tramitar la devolució d’algun producte no perible per no adequar-se al que ha sol·licitat a través de la plataforma, l’Usuari haurà d’aportar una fotografia de la comanda total juntament amb un llistat dels productes incorrectes o que no es hagin lliurat, així com altres evidències que demostrin la no adequació del producte sol·licitat.
  4. L’Usuari haurà de comprovar els productes no peribles que el Mandatalliri en la direcció de lliurament abans de procedir a signar, si escau, i ratificar el mandat. Amb la signatura, l’Usuari confirma i ratifica el mandat, la compra presencial o el servei realitzat en nom seu. Així mateix, l’Usuari manifesta que un tercer podrà ratificar el mandat en nom seu, per exemple en aquells supòsits en què l’Usuari no es trobi a l’adreça final de lliurament o hagi designat un tercer per a la recollida i signatura, si escau. Així, recau sobre l’Usuari i/o aquest tercer la responsabilitat de verificar l’adequació del servei, així com si escau, demanar les evidències suficients per justificar el contrari.
  5. En tot cas, serà potestat del comerç determinar en cada cas la procedència de la devolució per la qual cosa, en cas de disputa, l’Usuari ho haurà de posar en coneixement de Kapooli a través dels mitjans facilitats per Kapooli a aquest efecte.
 1. Tarifes dels serveis i facturació:
  1. L’alta i l’ús de la Plataforma per als Usuaris no té cost associat, i aquests poden ser revisats per part de Kapooli en qualsevol moment. Determinats serveis de la Plataforma poden tenir un cost per a l’Usuari segons aquests Termes i Condicions Generals d’Ús.
  2. L’ús de la Plataforma per part dels Mandataris i els comerços pot tenir un cost associat en funció del país des d’on vulguin fer ús de la Plataforma per proveir serveis.
   L’Usuari únicament haurà de pagar per cada servei sol·licitat a través de la Plataforma en concepte de l’ús de la mateixa per a la sol·licitud de productes i comunicació a través de la Plataforma, i pels serveis de missatgeria o de cadenes prestats per tercers.
  3. En cas de pluja o males condicions meteorològiques, l’Usuari haurà d’abonar una tarifa addicional pel servei de missatgeria o la caderia prestat per tercers en aquestes condicions meteorològiques.
  4. Addicionalment, en aquells serveis que incloguin la compra d’un producte, l’Usuari haurà de pagar el preu del producte. L’Usuari, en registrar-se a través de la Plataforma i proporcionar la informació bancària requerida, autoritza expressament Kapooli a passar els rebuts corresponents al pagament dels serveis sol·licitats, incloent-hi el preu i el lliurament dels productes sol·licitats.
  5. El preu total de cada servei es pot compondre d’un percentatge variable en funció dels quilòmetres i el temps que hagi de recórrer i utilitzar el Mandatari, així com si escau, del preu fixat per cada comerç per als casos en què l’Usuari sol·liciti la compra física un producte o servei. Kapooli es reserva el dret de modificar el preu en funció de la franja horària i/o distància en què es faci el servei. D’acord amb aquestes condicions, l’Usuari tindrà dret a saber la tarifa aproximada del servei abans de la contractació i formalització del pagament, exceptuant quan l’Usuari no especifiqui l’adreça de recollida. La tarifa del servei d’enviament pot variar quan es donen circumstàncies de força major que estiguin fora de l’abast de Kapooli i que comportin un augment d’aquesta tarifa.
  6. La tarifa podrà incloure propines per al Mandatari i/o la botiga local limport de la qual dependrà única i exclusivament de la voluntat de lUsuari.
  7. Kapooli es reserva el dret de modificar preus a la plataforma en qualsevol moment. Els canvis efectuats tenen efecte immediat després de la publicació. L’Usuari autoritza expressament Kapooli perquè li remeti per mitjans telemàtics, a l’adreça de correu electrònic facilitada pel mateix durant el procés de registre, el rebut dels serveis contractats i/o les factures generades. En cas de requerir una factura, l’usuari haurà d’afegir les dades fiscals a la plataforma abans de fer la comanda.
  8. La cancel·lació posterior del servei per l’Usuari, quan ja hi hagi hagut confirmació de preparació de la comanda per part del comerç local i aquesta hagi estat comunicada a l’Usuari, facultarà Kapooli a carregar a l’Usuari la tarifa que, si escau, correspongui. Així mateix, en cas que l’Usuari hagués sol·licitat al Mandatari la compra d’un producte en nom seu, si l’Usuari cancel·larà la comanda quan l’adquisició ja estigués realitzada, assumirà els costos dels serveis de lliurament realitzats pel Mandatari, així com el cost íntegre del producte. Tot això sense perjudici que l’Usuari pugui sol·licitar un nou servei als efectes de tornar els productes adquirits, o que se li lliurin en una altra adreça. Per al cas de productes no peribles, l’Usuari podrà exercitar el seu dret de desistiment davant del comerç que li ha venut els productes. Si voleu exercir el dret a través de Kapooli, haureu de tornar a contractar el servei.
   6.1. Plataformes de pagament:
   1. El pagament dels productes i/o serveis que s’ofereixen a través de la Plataforma, que es venen presencialment als restaurants i/o botigues, i que es lliuren als Usuaris de forma diferida, s’efectua transitòriament a Kapooli i aquest ho transmet als restaurants i/o botigues amb què manté un acord comercial. Els restaurants i/o establiments associats autoritzen Kapooli a acceptar el pagament en nom seu, per la qual cosa el pagament del preu de qualsevol producte (i.e. menjar, beguda, regal…) efectuat correctament a favor de Kapooli descarregarà a l’Usuari de les obligacions de abonar aquest preu al restaurant i/o establiments associats.
   2. Així mateix, el pagament de l’Usuari es descarrega de qualsevol obligació respecte al Mandatari, tenint el cobrament total a l’Usuari efecte alliberador sobre qualsevol obligació que pogués tenir amb restaurants i/o botigues i/o Mandataris.
   3. El pagament dels productes i/o serveis realitzat pels Usuaris es rep als comptes de Kapooli mitjançant una Entitat de Diners Electrònics. Les Entitats de Diners Electrònic estan autoritzades per proporcionar, directament o indirectament, serveis de pagament regulats a tots els territoris en què opera Kapooli i compleixen amb la normativa vigent en matèria de serveis de pagament per a Plataformes com Kapooli*.
   4. *En cas de no estar autoritzades aquestes entitats, Kapooli s’eximeix de tota responsabilitat per aquesta manca d’autorització o llicència, sent única i exclusivament responsabilitat de les Entitats de Diners Electrònics.
   5. Kapooli, a través del proveïdor de pagaments que a aquest efecte té contractat i amb l’únic objecte de comprovar el mitjà de pagament facilitat, es reserva el dret, com a mesura antifrau, a sol·licitar la preautorització de càrrec dels productes encarregats a través de la plataforma. La preautorització esmentada no suposarà, en cap cas, el pagament total de l’encàrrec mentre aquest es realitzarà única i exclusivament després de la posada a disposició dels productes a l’Usuari o bé, per les causes descrites en aquests termes i condicions.
   6. Kapooli, per donar més suport als Usuaris, actuarà com a primer punt de contacte amb aquests i assumirà la responsabilitat pels pagaments realitzats a través de la Plataforma. Aquesta responsabilitat inclou: reemborsaments, devolucions, cancel·lacions i disputes de resolució, en un estadi inicial, sense perjudici de les actuacions que Kapooli pugui realitzar davant dels comerços locals com a únics venedors físics dels productes ordenats pels Usuaris.
   7. Seguint el que s’ha descrit, en cas que hi hagi alguna disputa, Kapooli oferirà la primera línia de suport i reemborsarà l’Usuari si es considera apropiat.
   8. Si l’Usuari té algun problema amb el desenvolupament de la vostra comanda, podeu contactar al servei d’atenció a l’Usuari de Kapooli a través dels mitjans posats a disposició del mateix a la Plataforma.
 1. Preu dels productes i/o serveis consignats a la Plataforma:
  1. Tots els preus que s’indiquen a la Plataforma inclouen els impostos que puguin ser aplicables en funció del territori des d’on operi l’Usuari i en tot cas s’expressaran a la moneda vigent en funció del territori des d’on operi l’Usuari.
  2. D’acord amb la Clàusula 6 anterior, els preus aplicables a cada servei seran els publicats a la Plataforma subjectes a les particularitats exposades i aplicats de forma automàtica en el procés de contractació en la darrera fase del mateix.
  3. No obstant això, els preus dels productes de venda a restaurants i/o botigues mostrats a la Plataforma de Kapooli podran ser orientatius. En tot cas, aquests preus corresponen als productes de venda a restaurants i/o botigues i són exclusivament fixats per ells. L’Usuari podrà comunicar-se amb el Mandatari per confirmar el preu final dels productes sol·licitats.
  4. L’Usuari assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real en funció de l’establiment que els ven i l’estoc disponible. Per a qualsevol informació sobre la comanda sol·licitada, l’usuari podrà contactar amb Kapooli.
  5. D’acord amb això, l’Usuari mitjançant la sol·licitud de compra i tramesa a través de la Plataforma confereix al Mandatari un mandat per adquirir presencialment els productes en nom seu pel preu fixat pels comerços. L’Usuari podrà estar en contacte directe amb el Mandatari durant la realització de la comanda.
 2. Codis promocionals i/o altres ofertes o descomptes:
  1. Kapooli podrà facilitar, en qualsevol moment i de forma unilateral, crèdits per utilitzar dins de la Plataforma o enviaments gratuïts a certs Usuaris. L’Usuari reconeix i accepta que els crèdits i enviaments gratuïts hauran de ser utilitzats dins dels sis (6) mesos a comptar de la data en què es posa el crèdit o enviament gratuïts a disposició de l’Usuari a la Plataforma.
  2. Els codis promocionals i/o altres ofertes o descomptes oferts a través de la Plataforma hauran de ser correctament consignats a l’aplicació amb anterioritat a la realització de la comanda, en cas contrari el seu us o no serà efectiu per a l’Usuari i no en podrà gaudir.
  3. Sempre que una cancel·lació sigui instada per Kapooli en els termes descrits a l’apartat 9 següent, l’usuari mantindrà la vigència del codi promocional i/o altres ofertes o descomptes per al seu ús futur. Quan la cancel·lació sigui instada per l’usuari, cal atenir-se al que preveu l’apartat 9 següent.
  4. Kapooli es reserva el dret a cancel·lar els codis promocionals i/o altres ofertes o descomptes oferts de forma unilateral, quan tingui coneixement d’un ús fraudulent dels mateixos (i.e. bescanviar un codi promocional quan no se n’és el destinatari legítim, transmissió massiva de codis, vendre descomptes o codis, ….), quan hagi expirat el termini anteriorment esmentat i, així mateix, es reserva el dret a aplicar sancions als usuaris per l’import de l’ús defraudat a Kapooli.
  5. Kapooli no assumeix cap responsabilitat si, per força major o successos que escapin de la seva voluntat o la necessitat dels quals sigui justificada, es veiés obligat a anul·lar, escurçar, prorrogar o modificar les condicions de les promocions.
  6. En particular, Kapooli no assumeix cap responsabilitat en cas que la pàgina web no estigués disponible en algun moment durant les promocions o un mal funcionament del sistema automatitzat de les promocions.
  7. Els codis promocionals no són acumulables. L’usuari només es pot beneficiar d’1 (un) codi promocional per comanda. L’aplicació seleccionarà automàticament el codi promocional que s’aplicarà.
  8. Alhora, els codis promocionals no es poden utilitzar en les promocions ofertes a l’APP.
  9. Està prohibit que un mateix usuari es registri diverses vegades per obtenir beneficis il·lícits que no siguin de bona fe, maliciosos o que contradiguin els nostres termes i condicions.
 1. Dret de desistiment i cancel·lació de comandes
  1. D’acord amb la naturalesa del servei que ofereix Kapooli, l’Usuari és conscient que un cop un Mandatari hagi acceptat voluntàriament una comanda, es considera que l’execució del mandat de compra ha començat i per tant l’Usuari podria no tenir dret a desistir a la sol·licitud del servei de forma gratuïta.
   Sense perjudici de l’anterior, els costos de cancel·lació podrien dependre dels factors següents;
 • Si el restaurant o establiment ha acceptat i ha començat a preparar la comanda, es cobrarà limport dels productes. L’acceptació per part del restaurant es comunicarà a l’Usuari mitjançant la Plataforma i/o mitjançant l’enviament de correu electrònic a l’adreça registrada per l’Usuari.
 • Si l’Usuari cancel·la la comanda una vegada el Mandatari n’ha acceptat la tramitació, es cobrarà l’import de la taxa de cancel·lació a l’Usuari. Es comunicarà a l’Usuari l’acceptació per part del Mandatari mitjançant correu electrònic. L’Usuari pot veure el cost de la cancel·lació a la Plataforma. En cas que la comanda sigui cancel·lada per part de Kapooli, els agents es posaran en contacte amb l’Usuari per comunicar-li el cost de cancel·lació si n’hi hagués.
 • En cas que el restaurant o establiment i el Mandatari hagin acceptat la tramitació de la comanda, se li cobrarà a l’Usuari el preu dels productes i la taxa de cancel·lació.
 • Els costos de cancel·lació totals apareixeran a la pantalla de l’Usuari en el moment de prémer el botó Cancel·lar present a la Plataforma. De manera prèvia, es mostrarà a l’Usuari el càrrec que s’aplicarà segons els factors descrits anteriorment.
 • Per a determinades ciutats, els costos de cancel·lació podrien no ser visibles directament des de la Plataforma. Per a aquests casos, els costos de cancel·lació que aplicaran seran els previstos a l’Annex II de les presents Condicions.
 • En cas de productes no peribles ni alimentaris, en el moment de cancel·lació del servei, si el Mandatari ja hagués realitzat la compra encomanada del producte, l’Usuari podrà encarregar al Mandatari que en faci la devolució. A aquest efecte, l’Usuari haurà de satisfer el cost total d’adquisició dels productes i costos de lliurament, així com el cost del servei de devolució. En cas que el Mandatari hagi pogut realitzar la devolució del producte, se li reintegrarà a l’Usuari el valor del producte, havent d’aquest, com s’ha dit, pagar el cost dels dos serveis de recollida i entrega, així com de devolució. La devolució en tot cas estarà subjecta a les polítiques de devolució del comerç, per la qual cosa l’Usuari manifesta ser coneixedor que en el cas de productes peribles (i.e. menjar), no es podrà procedir a la devolució i per tant, Kapooli quedarà facultat per carregar tant el producte que el Mandatari ja hagi adquirit sota el seu mandat, com el servei d’enviament incorregut.
 • No obstant això, en el cas concret de comandes realitzades a la Plataforma a través del desplegable de productes Menjar Delivery, l’Usuari s’haurà de dirigir directament a Kapooli.
 • En cas que l’Usuari hagi indicat de forma incorrecta l’adreça de lliurament dels productes, podrà consignar una nova adreça en qualsevol moment sempre que es trobi dins de la mateixa ciutat de l’encàrrec inicial i sempre que aquesta sigui una ciutat on Kapooli ofereix servei d’intermediació. En aquest cas, l’Usuari estarà encarregant la contractació d’un nou servei i accepta que se li carreguin els imports corresponents a la nova entrega. En cas de trobar-se en una altra ciutat de la inicialment indicada, aquesta no podrà modificar-se per lliurar-se a una nova ciutat i l’encàrrec es cancel·larà, l’Usuari haurà d’assumir els costos generats segons s’estableix en aquesta clàusula.
 • Kapooli es reserva el dret de cancel·lar una comanda sense necessitat d’al·legar una causa justa. En cas de cancel·lació instada per Kapooli sense una causa justa, l’Usuari tindrà dret al reemborsament de la quantitat abonada.
 • Kapooli disposa de fulls de reclamació oficials a disposició de l’Usuari, a fi del servei ofert per Kapooli, en els idiomes oficials dels països on Kapooli opera. Aquests fulls de reclamació podran sol·licitar-se per part de l’Usuari a través del servei d’atenció a l’Usuari de Kapooli i serà remesa de forma automàtica l’opció per accedir-hi. L’Usuari haurà d’especificar al correu electrònic i la ubicació exacta des de la qual realitza la sol·licitud que haurà de coincidir amb el lloc de realització del servei, en cas de dubte, aquest serà el lloc on s’haurà d’instar la reclamació.

9. 1-Devolucions Supermercat Kapooli

Quan puc fer una devolució a Supermercat Kapooli?

Qualsevol producte es pot retornar en diferents moments

 1. Durant la entrega de la compra
  En el moment de l’entrega pots revisar l’estat dels productes i, si algun d’aquests no et satisfà, hi pots renunciar. Només ho has de dir al nostre equip. Es tornarà l’import en el transcurs de les 48h al seu número de compte bancari.
 2. Després l’entrega
 3. Si detectes algun defecte en el producte després de l’entrega de la compra, truca al telèfon d’atenció al client 684 401 209 o escriu un e-mail a contacto@kapooli.com per gestionar-ne la devolució. La devolució serà monetària a la targeta amb la qual s’ha efectuat la compra.

9. 2-Política de devolucions

 1. La nostra política de devolucions estableix un termini de 14 dies naturals per a productes envasats i de 24 hores per a productes frescos des del moment en què reps el producte. No hi ha límit en la quantitat de productes a retornar, sempre i quan la devolució estigui justificada. No excloem cap categoria d’articles de la nostra política de devolucions.
 2. Per a qualsevol pregunta podeu contactar a contacto@kapooli.com
 1. Condicions especials del servei d’encàrrec de compra de productes a través de Kapooli:
  1. L’Usuari té l’opció de sol·licitar a través de la Plataforma l’adquisició presencial per part del Mandatari d’una sèrie de productes i/o serveis que ofereixen establiments amb què Kapooli pot mantenir o no un acord comercial. L’Usuari pot seleccionar mitjançant un menú desplegable dins de la Plataforma, una sèrie d’opcions on es pot indicar de manera orientativa les característiques, el preu, així com de vegades, fins a una fotografia del producte o servei.
  2. En els supòsits en què l’Usuari vulgui conèixer la composició i la informació nutricional dels productes presents a la Plataforma, aquest haurà de contactar directament amb cada establiment perquè pugui accedir a la informació completa dels productes.
  3. Un cop l’Usuari seleccioni una de les opcions, podrà completar a més la comanda mitjançant un espai de text lliure per incorporar informació més detallada o instruccions per al Mandatari que s’encarregue de dur a terme aquesta comanda.
  4. A través del botó “Jo t’ho faig”, l’Usuari manifesta la seva voluntat d’encarregar la compra presencial de determinats productes, i el Mandatari resulta un mer mandatari per compte d’aquest. L’Usuari podrà especificar els productes objecte de la comanda mitjançant un espai de text lliure per incorporar informació més detallada o instruccions per al Mandatari que s’encarregue de dur a terme aquesta comanda. Com a conseqüència d’això, serà l’Usuari l’únic responsable i qui, arribat el cas, assumirà qualsevol incidència derivada de la naturalesa dels productes esmentats (i.e. sanció, responsabilitat civil i/o penal, responsabilitat patrimonial…). Pel que fa a això, és important comunicar a l’Usuari que Kapooli col·labora activament amb les autoritats de cada país amb la finalitat de lluitar contra el frau, tràfic d’estupefaents, blanqueig de capitals, terrorisme i suplantació d’identitat, entre d’altres. Per tant, l’Usuari és coneixedor que Kapooli podrà comunicar-ne les dades a les autoritats públiques, quan així ho sol·licitin, amb la finalitat de prevenir i evitar la comissió d’aquests o altres delictes.
  5. L’Usuari és conscient i accepta que les descripcions i, si escau, els preus o les fotografies dels productes i/o serveis oferts a la Plataforma es realitzen en base a la informació i documentació proporcionada pels establiments per la qual cosa Kapooli no pot oferir garanties davant de possibles inexactituds en aquestes descripcions, preus i/o fotografies.
  6. Així mateix, l’Usuari accepta que tots els productes reflectits a la plataforma de Kapooli estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i en aquest sentit assumeix la possibilitat que durant la realització de la comanda es trobi amb la no disponibilitat del producte i/o servei a establiment. Addicionalment, el preu del producte pot variar lleugerament a causa de modificacions al punt de venda. Kapooli es reserva el dret de procedir amb la compra davant de variacions en el preu de fins a un 40%, si supera el citat 40%, el Mandatari es posarà en contacte amb l’Usuari per transmetre-li la situació.
  7. Kapooli es reserva el dret de retirar qualsevol producte de la seva plataforma, així com de modificar el contingut de la seva fitxa a qualsevol moment, sense que li pugui ser atribuït cap mena de responsabilitat.
 2. 10.1 Lliuraments
  1. Kapooli proporciona a l’Usuari un servei de lliurament dels productes adquirits presencialment pel Mandatari a determinades ciutats. La comanda es podrà realitzar sempre que es compleixin les condicions següents en el moment de pagament de la comanda:
  2. El servei es troba operatiu per a la franja horària escollida.
  3. La mercaderia a lliurar s’ha de trobar dins d’alguna de les ciutats i dins de l’espai habilitat on opereu Kapooli.
  4. El lloc de destinació ha d’estar situat a la mateixa ciutat on es trobi el producte.
  5. La mida de la comanda no pot superar les mides: 40cm x 40cm x 30cm*
  6. El pes màxim a carregar en una comanda serà, aproximadament, de 9 kg*
  7. *La grandària i el pes esmentats anteriorment no s’aplicaran per als supòsits de vehicles habilitats per a aquests volums.
 3. 10.2 Preu i mètode de pagament:
  1. El preu del producte i/o servei serà indicat per l’establiment a través de la Plataforma. Tot i això, l’Usuari és coneixedor que en tot cas la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real, a causa de les disponibilitats d’estoc dels establiments que s’ofereixen a la plataforma, i que en tot cas el cost final serà sempre comunicat a l’usuari de forma prèvia al moment de pagament.
  2. L’Usuari podrà contactar, des del moment en què el Mandatari es troba a 1000 metres del lloc de recollida de la comanda fins al lliurament de la mateixa, amb el Mandatari, que actuarà en nom seu en l’adquisició de productes i serveis, per la qual cosa qualsevol canvi o variació serà comunicada pel Mandatari de forma prèvia a lexecució del mandat per a laprovació de lUsuari. En cas de voler fer alguna apreciació sobre la comanda encarregada, l’Usuari tindrà sempre la possibilitat de contactar directament amb el Mandatari que executa el mandat atorgat.
  3. De la mateixa manera, durant la passarel·la de pagament, l’Usuari serà informat del preu final de l’enviament i l’hora aproximada de lliurament segons les condicions del servei de cadenes de Kapooli expressades més amunt.
  4. L’Usuari podrà fer el pagament dels productes i/o serveis en efectiu oa través de la targeta de crèdit. L’opció de pagament en efectiu podrà no estar disponible a tots els països on opera Kapooli. S’informarà a l’Usuari, quan accedeixi a fer la comanda, de les diferents opcions de pagament que tingui segons el territori des del qual sol·liciti el servei. Per al pagament amb targeta, l’Usuari haurà de facilitar-ne les dades a través de la plataforma com a mètode de pagament associat al vostre compte. Kapooli no emmagatzema el número de la targeta als seus servidors, i només podrà visualitzar els quatre últims dígits d’aquesta. La informació completa serà emmagatzemada als servidors del prestador de serveis de pagament que realitza els pagaments en nom de Kapooli. El pagament amb targeta de crèdit no suposa cap cost extra per a l’Usuari. Tot això dacord amb els termes de la plataforma de pagament exposats a la Clàusula 6.1.
  5. En cas de pagament en efectiu, l’Usuari haurà d’abonar el preu en el moment del lliurament del producte i/o compliment de l’encàrrec al lloc de lliurament. L’Usuari no es podrà negar a abonar el cost del servei de lliurament i/o el preu del producte sol·licitat. L’Usuari únicament podrà negar-se a abonar el cost del servei si ha realitzat una queixa i ha rebut de part de Kapooli una resolució favorable al moment del lliurament.
  6. Quan el cobrament del servei a l’Usuari no es pugui fer per qualsevol motiu, el compte de l’Usuari quedarà bloquejat mentre no es regularitzi i aboni el deute.
 4. 10.3. Enviament de mostres gratuïtes a domicili i altres accions comercials:
  1. Kapooli es reserva el dret a realitzar acords comercials amb Comerços, Grans Superfícies, Empresaris, Professionals (i.e. empreses de gran consum del sector alimentació, laboratoris, Grans Magatzems, marques de gran i petit consum…) als efectes de realitzar comunicacions promocionals, incloent-hi l’enviament de mostres gratuïtes a domicili juntament amb la comanda sol·licitada per l’Usuari.
 1. Condicions particulars per al servei “Supermercat Kapooli”.
  1. Kapooli, a través de la Plataforma, posa a disposició dels Usuaris una categoria on aquests poden seleccionar entre una gamma de productes generalment presents, entre d’altres, a supermercats, grans magatzems i/o establiments de cura personal perquè el Mandatari, que accepti la tramitació de l’encàrrec, el pugui lliurar a l’adreça introduïda per l’usuari.
  2. L’Usuari haurà de seleccionar els productes en base a les seves preferències i podrà sol·licitar, a través dels mecanismes previstos a la Plataforma, la informació relativa als al·lèrgens, intoleràncies, composició i/o informació nutricional dels mateixos, que es facilitaran a través del xat de contacte o a través del correu electrònic de l’Usuari registrat a la Plataforma. Així mateix, Kapooli podrà posar a disposició dels usuaris que ho sol·licitin els enllaços informatius on poder trobar i revisar aquesta informació. Per a les comandes de SuperKapooli aplicaran les previsions previstes a l’apartat 10.1 anterior.
  3. Les Condicions Generals d’Ús són aplicables al servei “Supermercat Kapooli” en cas de no trobar-se expressament regulades en aquest apartat.
 1. Condicions especials del servei Kapooli Business Platform – B2B: Kapooli posa a disposició d’empreses i professionals una plataforma per a enviaments i lliuraments de productes. Aquest apartat aplicarà a les especificacions dels serveis oferts per Kapooli a través de la pàgina web https://kapooli.com/businessb2b. Les Condicions Generals d’Ús i Contractació s’han d’aplicar perquè no descrit aquest apartat.
  12.1. Objecte
  1. L’Usuari podrà accedir al Servei Kapooli Business b2b amb el seu nom d’Usuari i contrasenya registrats a la Plataforma amb la finalitat de sol·licitar la recollida i el lliurament corresponent dels productes desitjats, des d’un o diversos punts de recollida i cap a un o diversos punts de lliurament , sent el transport realitzat directament pels Mandataris.
  2. Els serveis sol·licitats per l’Usuari mitjançant la Plataforma Kapooli Business b2b, no comportaran la compra de Productes, sinó exclusivament la intermediació en el lliurament dels productes desitjats des de la direcció de recollida fins a la direcció de lliurament.
   12.2 Modalitat del Servei:
  3. Quan s’utilitzi la Plataforma Kapooli Business b2b, l’Usuari podrà triar entre els tipus de serveis següents:
  4. i) “One-way order” – “Comanda de sol anada”: el producte és recollit en un únic punt i és enviat a una única adreça de lliurament.
  5. ii) “Return order” – “Comanda amb devolució”: el producte és recollit en un únic punt i després passa per una segona adreça, per després tornar al lloc d’origen (primera adreça).
  6. “Multiple pick-up order” – “Comanda de múltiples recollides”: hi ha diverses adreces de recollida i una única adreça de lliurament.
  7. iv) “Multiple drop-off order” – “Comanda de múltiples lliuraments”: només hi ha una adreça de recollida i diverses adreces de lliurament.
  8. Cada Ordre podrà tenir un espai de text lliure perquè l’Usuari pugui afegir els comentaris corresponents respecte de la seva Ordre, per ser rebuts pel Mandatari a efectes d’aclariment.
  9. Un cop realitzada l’ordre, el Mandatari es dirigirà al/s lloc/s de recollida establert/s per l’Usuari a fi de recollir la/les Ordre/s juntament amb la Confirmació de la mateixa a la Plataforma. Per a la recollida de l’Ordre, el Mandatari haurà d’exhibir la Confirmació de l’Ordre a la Plataforma. Finalment, el Mandatari haurà de lliurar l’Ordre a l’adreça/es de lliurament designada/des.
   L’Usuari podrà cancel·lar de forma gratuïta l’Ordre mentre el Mandatari no l’hagi acceptada. Això no obstant, si l’Usuari cancel·la una Ordre acceptada per un Mandatari, l’Usuari haurà de pagar el 100% del preu en concepte de cancel·lació d’una ordre ja en curs.
  10. En cas que el Mandatari hagi arribat a l’adreça de lliurament i el destinatari de l’Ordre no aparegui en el termini de 10 (deu) minuts d’espera i intents de comunicació, el Mandatari haurà de tornar l’Ordre a l’adreça inicial de recollida, estant Kapooli facultat per cobrar a l’Usuari les despeses addicionals corresponents pel nou servei realitzat.
  11. Aquestes despeses addicionals es calcularan sobre una despesa variable que dependrà dels quilòmetres de distància recorreguts fins al punt de lliurament i una despesa fixa que correspondrà a la tornada de la comanda fins a la direcció d’origen.
  12. En cas que l’Usuari tingui algun inconvenient durant la sol·licitud de l’Ordre, cal que us poseu en contacte amb el servei de suport de Kapooli: contacto@kapooli.com .
  13. La Plataforma Kapooli Business b2b estarà disponible en aquells dies i horaris en què la plataforma estigui activa.
   La mida dels paquets transportats pels Mandataris pot estar subjecte a restriccions en certes circumstàncies. Els Productes han d’estar a les ciutats on Kapooli operi, i els punts de retirada i entrega dels Productes han d’estar ubicats a la mateixa ciutat i àrees cobertes per Kapooli.
   12.3. Tarifa dels serveis:
   1. El Preu de cada Ordre consistirà en una tarifa variable (més impostos indirectes que poguessin aplicar per normativa legal) depenent de la distància recorreguda (km) (d’ara endavant, la “Tarifa”).
   2. Kapooli es reserva el dret de modificar els preus depenent de l’horari del dia i/o de la distància en què es faci l’Ordre.
   3. De conformitat amb aquestes condicions, l’Usuari tindrà dret a conèixer quina serà la Tarifa aproximada que haurà d’abonar la seva Ordre abans de formalitzar-la. La Tarifa podrà variar en cas de que hi hagi circumstàncies de força major que estiguin fora del control de Kapooli i que impliquin un augment a la Tarifa a abonar. Kapooli també abonarà la Tarifa al Mandatari per compte de l’Usuari. La Tarifa també podrà augmentar en cas que l’Usuari d’informacions ulteriors al Mandatari, com a canvi d’adreces de recollida i/o lliurament, així com per afegir adreces addicionals a la comanda inicial.
   4. El pagament pel servei prestat podrà ser realitzat de les següents formes, de lliure elecció per part de l’Usuari:
   5. • Targeta de crèdit: L’Usuari podrà abonar cada Ordre individualment mitjançant una targeta de crèdit de la mateixa manera i condicions que les presents a les Condicions Generals d’Ús i Contractació
   6. • Pagament mensual/domiciliació bancària: Kapooli carregarà el total generat per l’Usuari durant un mes natural mitjançant domiciliació bancària segons la informació facilitada per l’Usuari.
   7. En cas de desactivació de la domiciliació bancària i, consegüentment, davant la impossibilitat de realitzar el cobrament corresponent, es carregarà l’import degut per l’Usuari a la targeta de crèdit associada el mateix dia que Kapooli rebi la devolució de la domiciliació. En aquest supòsit, l’usuari haurà d’assumir els costos originats per la devolució de la domiciliació (i.e. càrrecs bancaris).
 1. Compra de begudes alcohòliques:
  1. Els Usuaris que realitzin una comanda que inclogui l’adquisició i/o entrega de begudes alcohòliques a través de la plataforma han de ser majors d’edat, havent complert els edat establerta per la legislació local aplicable al territori on l’Usuari realitza la comanda. En realitzar una comanda que inclogui begudes alcohòliques, l’usuari confirma que té almenys l’edat establerta per la legislació local aplicable al territori on l’usuari realitza la comanda. Kapooli es reserva el dret de negar-se a permetre la comanda de compra i/o entrega d’alcohol a qualsevol persona que no pugui provar tenir almenys l’edat establerta per la legislació local aplicable al territori on l’Usuari realitza la comanda.
  2. Aquesta clàusula serà d’idèntica aplicació a qualsevol altre producte i/o servei anàleg reservat a la majoria d’edat segons la legislació vigent i que sigui sol·licitat per un Usuari a través de la Plataforma.
  3. Així mateix, en els casos i les ciutats en què es trobe restringida la venda i/o lliurament de begudes alcohòliques en determinada franja horària, l’Usuari és responsable de realitzar comandes en els horaris permesos segons la normativa aplicable. Kapooli es reserva el dret de negar-se a permetre la comanda de compra i/o entrega d’alcohol fora dels horaris permesos.
 2. Productes a oficines de farmàcia:
  1. Kapooli no realitza ni intermèdia a la venda ni a la publicitat de medicaments d’ús humà a través de la Plataforma, complint amb la normativa vigent en matèria de venda al públic de medicaments d’ús humà.
  2. Els usuaris no podran fer comandes de medicaments a través de la Plataforma, ni tan sols a través de la pestanya “Jo t’ho faig”. En cas que l’usuari faci una comanda relativa a medicaments que estiguin subjectes a la prohibició de ser lliurats per via telemàtica, la Plataforma cancel·larà la comanda de conformitat amb la legislació aplicable en matèria de venda al públic de medicaments d’ús humà.
  3. La Plataforma només té acords comercials amb les farmàcies per intermediar amb productes relatius a parafarmàcia, segons la legislació aplicable. En qualsevol cas, Kapooli no es fa responsable de l’ús que facin els Usuaris dels productes sol·licitats a la secció de Parafarmàcia així com tampoc respondrà per les quantitats i/o condicions d’aquests productes que venguin les oficines de farmàcia.
 3. Política de matèries reservades en enviaments
  Llista d’exemples no limitatius:
  1. Alcohol i Tabac Els lliuraments d’alcohol i tabac poden estar limitats o restringits a determinats països/i o ciutats on opera la Plataforma.
  2. Animals i Espècies Regulades Les parts danimals, o fluids; llavors prohibides, plantes nocives; plantes o altres organismes regulats (incloent-ne els derivats) en perill d’extinció o el comerç dels quals és en qualsevol cas segons el que prevegi la llei.
  3. Pornografia infantil Material pornogràfic involucrant menors o contingut que pot ser percebut com a pedofília eròtica.
  4. Copyright sobre Programari i Mitja Còpies no autoritzades de llibres, música, pel·lícules i altres materials protegits o per llicència incloent-hi còpies sense atribució apropiada; i còpies no autoritzades de programari, videojocs i altres materials protegits o amb llicència, incloent-hi OEM o altres productes activant missatges no sol·licitats.
  5. Falsificacions i productes desautoritzats Rèpliques o imitacions de dissenyadors o altres béns; objectes de celebritats que normalment requeririen autenticació; autògrafs falsos; divises; segells; tiquets; o altres béns no autoritzats.
  6. Dispositius o eines per desbloquejar mesures de seguretat Mòdems, xips o altres dispositius per desmantellar mesures tècniques de protecció així com en dispositius digitals, incloent per desbloquejar iPhones.
  7. Drogues Substàncies controlades, narcòtics, drogues il·legals, i drogues accessòries, incloent psicoactives i drogues vegetals com bolets al·lucinògens així com material promovent el seu ús; o substàncies legals com plantes i herbes, en una forma que suggereixi la seva ingesta, inhalació, extracció, o un altre ús que pugui provocar el mateix ús que un component, droga o substància il·legal o que produeixi beneficis no provats per a la salut.
  8. Joc i Apostes Bitllets de loteria, apostes, membres/inscripcions en llocs online d’apostes i contingut relatiu. Promoció de casinos físics permesa.
  9. Productes de Venda a Oficines de Farmàcia Els lliuraments de productes de farmàcia poden estar limitats o restringits a determinats països i/o ciutats on opera la Plataforma. No es permet l’encàrrec/enviament de medicaments subjectes a prescripció mèdica. Els medicaments OTC/de venda lliure, productes sanitaris complementaris, així com qualsevol altre producte d’higiene, nutrició o anàleg, de venda en farmàcia i d’ús humà estan subjectes al mandat que l’Usuari confereixi al Mandatari i al que consideri convenient el farmacèutic .
  10. Materials per a hacking i cracking Manuals, guies, informació o equipament que infringeixi la llei danyant o facilitant fraudulentament l’accés a programari, servidors, llocs web o una altra propietat protegida.
  11. Cos humà Òrgans o altres parts del cos; fluids corporals; cèl·lules mare; embrions.
  12. Béns robats o il·legals Materials, productes o informació que promogui béns il·legals o faciliti actes il·legals; béns sobre els quals no se’n té la propietat o no es té el dret a la venda; béns produïts amb violació dels drets de tercers; béns en violació de restriccions sobre importació, exportació o etiquetatge; vehicles de motor subjectes a restriccions de transferència; Vostè (Usuari de Kapoli) és única i completament responsable de verificar que tots els objectes són autèntics i legals.
  13. Equipament de telecomunicacions il·legal Dispositius que pretenen obtenir senyal satèl·lit gratis, productes il·legals per modificar telèfons mòbils i altres equipaments.
  14. Béns ofensius Béns, literatura, productes, o altre material que:
  15. • Difam alguna persona o grup de persones basant-se en la raça, ètnia, origen nacional, religió, sexe, o un altre factor.
  16. • Difam alguna persona o grup de persones protegides segons la llei aplicable en supòsits de difamacions (com per exemple la família reial en algunes jurisdiccions).
  17. • Enaltiment o incitació d‟actes violents.
  18. • Promoure intolerància o odi.
  19. • Promoure o recolzar membres en grups terroristes o altres organitzacions prohibides per llei.
  20. • Contravenir la moralitat pública.
  21. Béns ofensius relacionats amb un crim Fotos o objectes de l’escena d’un crim, com ara pertinences personals, associades amb criminals o amb actes criminals.
  22. Artefactes culturalment protegits Material cobert per la Convenció de la UNESCO de 1970 sobre Mesures que s’han d’adoptar per prohibir i impedir la importació, l’exportació i la transferència de propietat il·lícites de béns culturals o altres béns restringits per llei a la venda, exportació o transferència; Artefactes, formacions de coves (estalactites i estalagmites);
  23. Dispositius pirotècnics i substàncies perilloses que requereixin permís especial Articles pirotècnics i béns relacionats en mercats en què el seu lliurament està regulat així com substàncies com la gasolina o el propà.
  24. Dispositius de trànsit Radars, cobertes de matrícula, canviadors il·legals de trànsit i productes relacionats.
  25. Armes Armes de foc, munició, i altres objectes incloent-hi però no limitant a armes de foc, ganivets camuflables, o indetectables, armes d’arts marcials, silenciadors, munició o revistes de munició.
  26. Divises i Diners Canvi de divises o divises assegurades amb metalls preciosos, així com bitllets, monedes, o qualsevol altre títol de valor
  27. Escola Primària i Secundària/Ús per menors Es reserva el dret de rebutjar comandes de tots aquells usuaris menors d’edat. Addicionalment, es reserva el dret a rebutjar comandes a qualsevol localització als voltants d’escoles de primària o secundària, així com a sol·licitar acreditació suficient
  28. Mal ús de la plataforma/Abús No tolerarem l’ús de llenguatge abusiu ni actituds abusives cap a la nostra companyia o cap als professionals independents.
 1. Solidaritat a Kapooli:
  1. Kapooli col·labora amb diferents entitats, grups d’empreses i organitzacions no governamentals en projectes benèfics, solidaris, campanyes de donacions i campanyes sense ànim de lucre a alguns països on Kapooli opera (subjecte a aplicabilitat a cada país). Kapooli actua com a intermediari en l’organització d’aquestes campanyes i projectes, basant-se exclusivament en la seva bona fe i desig de contribuir a les iniciatives socials.
  2. Kapooli no assumeix la responsabilitat per l’ús final ni pel resultat d’aquestes campanyes. Tampoc no proporciona cap garantia o aval, ni assumeix cap responsabilitat legal, ni exerceix cap control sobre com les donacions són utilitzades pels establiments abans esmentats.
 1. Geolocalització:
  1. Kapooli podrà recollir, utilitzar i compartir dades precises sobre localitzacions, incloent-hi la localització geogràfica en temps real de l’ordinador o dispositiu mòbil de l’Usuari, sempre que l’Usuari ho autoritzi. Les dades de localització poden ser recollides i utilitzades per Kapooli per mostrar als Usuaris la ubicació de l’origen d’un encàrrec i/o la ubicació de l’origen de destinació. En aquest sentit, els Usuaris consenten expressament que les seves dades de geolocalització siguin compartides amb altres Usuaris i Proveïdors per poder portar a èxit l’encàrrec sol·licitat a cada moment. Els Usuaris podran optar per desactivar la Geolocalització als seus dispositius segons es detalla a la Política de Privadesa de Dades.
  2. És responsabilitat de l’Usuari consignar correctament les adreces de recollida i entrega. En aquest sentit, Kapooli no es responsabilitza d’error o omissió en la seva consignació per part de l’usuari.
 2. Obligacions de l’Usuari:
  1. Els Usuaris són completament responsables de l’accés i correcte ús del seu perfil i altres continguts de la Plataforma amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional del País des del que fa ús de la Plataforma, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I específicament, adquireix el compromís d’observar diligentment aquestes Condicions Generals d’Ús.
  2. Els Usuaris són responsables de consignar correctament noms d’Usuari i contrasenyes individuals, no transferibles i prou complexes, així com no fer servir el mateix nom d’Usuari i contrasenya que en altres plataformes, tot això amb la finalitat de protegir el vostre compte de l’ús fraudulent per part de tercers aliens a la Plataforma.
  3. Els Usuaris s’abstindran d’usar el seu perfil i la resta de continguts de la Plataforma amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar la Plataforma, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la utilització normal o gaudi de la Plataforma a altres Usuaris.
  4. Kapooli no podrà ser considerada responsable editorial, i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que puguin emetre els Usuaris de la Plataforma, de les conseqüències de les quals se’n fa enterament responsable l’emissor.
   Els qui incompleixin aquestes obligacions responen de qualsevol perjudici o dany que ocasionin. Kapooli no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del dit accés o ús il·lícit per part de tercers.
  5. En general, els Usuaris es comprometen, a títol enunciatiu i no taxatiu, a:
   • No alterar o modificar, totalment o parcialment la Plataforma, eludint, desactivant o manipulant de qualsevol altra les funcions o serveis de la mateixa;
   • No infringir els drets de propietat industrial i intel·lectual o les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal;
   • No fer servir la Plataforma per injuriar, difamar, intimidar, violar la pròpia imatge o assetjar altres Usuaris; – No accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris;
   • No introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions als continguts o sistemes de Kapooli o terceres persones;
   • No remetre correus electrònics amb caràcter massiu i/o repetitiu a una pluralitat de persones, ni enviar adreces de correu electrònic de tercers sense el vostre consentiment;
   • No realitzar accions publicitàries de béns o serveis sense el consentiment previ de Kapooli.
  6. Qualsevol Usuari podrà reportar a un altre Usuari quan consideri que està incomplint aquestes Condicions Generals d’Ús, així mateix tots els Usuaris poden informar a Kapooli de qualsevol abús o vulneració de les presents condicions, a través del Formulari de Contacte o al correu electrònic contacto@kapooli .com . Kapooli verificarà aquest reporti, al més aviat possible, i adoptarà les mesures que consideri oportunes, reservant-se el dret a retirar i/o suspendre qualsevol Usuari de la Plataforma per l’incompliment de les presents Condicions Generals d’Ús. Així mateix Kapooli es reserva el dret a retirar i/o suspendre qualsevol missatge amb contingut il·legal o ofensiu, sense necessitat de previ avís o posterior notificació.
 3. Baixa de l’Usuari:
  1. L’Usuari podrà donar-se de baixa de la Plataforma a través del Formulari de Contacte dins de la Plataforma o sol·licitar-ho a través de contacto@kapooli.com.
 1. Responsabilitat de Kapooli:
  1. L’Usuari és responsable de comptar amb els serveis i els equips necessaris per a la navegació per Internet i per accedir a la Plataforma. En cas de qualsevol incidència o dificultat per accedir a la Plataforma, l’Usuari pot informar-lo a Kapooli a través dels canals de contacte posats a disposició de l’Usuari, que analitzarà la incidència i donarà indicacions a l’Usuari sobre com resoldre-la en el termini més breu possible.
  2. Kapooli no controla ni és responsable dels continguts abocats pels Usuaris a través de la Plataforma, i aquests són l’únic responsable de l’adequació legal d’aquests continguts.
  3. Kapooli no respondrà en cas d’interrupcions del servei, errors de connexió, manca de disponibilitat o deficiències al servei d’accés a Internet, ni per interrupcions de la xarxa d’Internet o per qualsevol altra raó aliena al seu control.
  4. Kapooli no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (hardware i software), als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:
   • La presència d’un virus al sistema informàtic o terminal mòbil de l’Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Plataforma;
   • Un mal funcionament del navegador;
   • De l’ús de versions no actualitzades.
 2. Responsabilitat per continguts:
  1. Kapooli no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de la Plataforma i, per tant, no garanteix que els Usuaris utilitzin la Plataforma de conformitat amb allò establert en aquestes Condicions Generals d’Ús, ni que facin un ús diligent i/o prudent de la mateixa. Kapooli no té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen.
  2. Kapooli no verificarà els productes que es puguin recollir o enviar a través de les comandes realitzades a través de la Plataforma. Per aquesta raó, tant l’Usuari com el Mandatari eximeixen Kapooli de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la posada a disposició i/o transport de productes que requereixin permisos o llicències específics, així com productes prohibits per qualsevol normativa aplicable, descrits, sense caràcter limitatiu, a la clàusula 15 precedents. En cas que Kapooli tingui coneixement que l’Usuari i/o el Mandatari utilitzen la Plataforma per al transport de productes prohibits, Kapooli podrà iniciar una investigació interna per aclarir els fets, interposar les mesures legals necessàries i/o bloquejar l’Usuari o Mandatari corresponent fins a la finalització de la possible investigació. Entre les mesures a disposició de Kapooli es troba posar a disposició de les autoritats les dades i informacions dels Usuaris i Mandataris.
  3. Kapooli exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la utilització il·lícita de la Plataforma per part dels Usuaris o que puguin deure’s a la manca de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen a altres Usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través de la Plataforma. En particular, Kapooli no es fa responsable de l’ús de la Plataforma ni de les comandes que pogués realitzar un tercer des del compte de l’Usuari.
  4. Sense perjudici d’això, Kapooli es reserva la facultat de limitar, totalment o parcialment, l’accés a la Plataforma a determinats Usuaris, així com de cancel·lar, suspendre, bloquejar o eliminar determinats tipus de continguts, mitjançant la utilització d’instruments tecnològics aptes al efecte, si tingués coneixement efectiu o existissin indicis que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer. En aquest sentit, Kapooli podrà establir els filtres necessaris per evitar que a través del servei es puguin abocar a la xarxa continguts il·lícits o nocius. La posada a disposició per part dels usuaris de continguts a través de la Plataforma suposarà la cessió a favor de Kapooli de tots els drets d’explotació derivats dels continguts subministrats a la Plataforma.
 3. Clàusula de “no garantia” als encàrrecs ni als pagaments:
  1. Kapooli no ofereix cap garantia pel que fa a l’autenticitat, l’exactitud, la novetat, la fiabilitat, legalitat o no-violació de drets de tercers per part dels Mandataris. En aquest sentit, els Usuaris manifesten que comprenen que Kapooli és una plataforma tecnològica, la principal activitat de la qual és la intermediació, és a dir, posa en contacte Usuaris i Mandataris, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de la informació proporcionada pels Mandataris ni per els danys o pèrdues que eventualment poguessin patir per un incompliment de les presents Condicions Generals d’Ús. En realitzar la comanda a través de la Plataforma i la seva acceptació per part del Mandatari, s’establirà una relació directa entre l’Usuari i el Mandatari, sent Kapooli aliena a aquesta, facilitant únicament la Plataforma perquè les Parts puguin comunicar-se i realitzar totes les comandes que siguin necessàries. Per això Kapooli no serà mai responsable ni de la disponibilitat dels Mandataris ni del compliment adequat i satisfactori dels encàrrecs per part d’aquests.
  2. Kapooli no fa cap confirmació, ni valida cap Mandatari ni la seva identitat ni antecedents. Sense perjudici de l’anterior, Kapooli pot eventualment fer comprovacions addicionals i posar en marxa procediments destinats a ajudar a verificar o comprovar les identitats dels Mandataris. En aquest sentit, quan un Usuari arriba a l’estatus de Mandatari, simplement indica que aquest Usuari ha completat el procés d’alta corresponent i ha acceptat aquestes Condicions Generals d’Ús i qualsevol altra condició particular que li sigui aplicable. No implica ni certificació ni aval sobre la seva fiabilitat, idoneïtat i/o seguretat per part de Kapooli.
  3. Per això Kapooli recomana als Usuaris que facin servir sempre el sentit comú i tota la seva atenció a l’hora de delegar un encàrrec a un determinat Mandatari.
  4. En ser membres de la Plataforma, els Usuaris accepten que qualsevol responsabilitat legal que pretenguin exercitar com a conseqüència d’accions o omissions d’altres Usuaris de la Plataforma o tercers es limitarà als Usuaris o tercers esmentats, no procedint cap acció de responsabilitat contra Kapooli.
 1. Actualització i Modificació de la Plataforma:
  1. Kapooli es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, les presents Condicions Generals d’Ús, la Política de Privadesa i la Política de Cookies. Els Usuaris hauran de llegir atentament aquestes Condicions Generals en accedir a la Plataforma. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a l’accés dels serveis i dels continguts disponibles a través de la Plataforma Kapooli.
  2. Així mateix, Kapooli es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, actualitzacions, modificacions o eliminació d’informació continguda a la seva Plataforma en la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés, sense assumir cap responsabilitat per això. Kapooli no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés de la Plataforma o al seu contingut, ni que aquesta estigui sempre actualitzada, però Kapooli durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan bon punt tingui notícia dels errors, desconnexions o manca d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques tendents a solucionar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.
 2. Propietat Intel·lectual:
  1. Kapooli és titular o llicenciatària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos a la Plataforma així com sobre els continguts accessibles a través d’aquesta. Els drets de propietat intel·lectual de la Plataforma, així com: textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que s’hi recullen són titularitat de Kapooli, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.
   Encara que descrit anteriorment, Kapooli podria no ser titular ni llicenciatari de continguts com a noms o imatges, entre d’altres, de companyies amb les quals Kapooli no té relació comercial. En aquests supòsits, Kapooli adquireix els continguts de fonts accessibles al públic i en cap cas no s’entendrà que Kapooli tingui relació amb cap dret titularitat de Kapooli.
  2. L’autorització a l’Usuari per accedir a la Plataforma no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual o industrial per part de Kapooli. No es permet suprimir, eludir o manipular de cap manera els continguts de la Plataforma de Kapooli. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos a la Plataforma de Kapooli per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de Kapooli o, si escau, del titular dels drets a què correspongui.
  3. L’Usuari que procedeixi a compartir qualsevol tipus de contingut a través de la Plataforma, assegura que ostenta els drets necessaris per fer-ho, i queda exempt Kapooli de qualsevol responsabilitat sobre el contingut i legalitat de la informació oferta. La facilitació de continguts per part dels usuaris a través de la Plataforma suposarà la cessió a Kapooli, amb caràcter gratuït, i amb la màxima amplitud permesa per la legislació vigent, dels drets d’explotació de propietat intel·lectual o industrial derivats d’aquests continguts.
 1. Independència de les Clàusules:
  1. Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions Generals fos nul·la de ple dret o anul·lable, es considerarà no posada. Aquesta declaració de nul·litat no ha d’invalidar la resta de clàusules, que ha de mantenir la vigència i l’eficàcia entre les parts.
 2. Legislació Aplicable:
  1. La relació entre Kapooli i l’Usuari es regirà i interpretarà de conformitat amb les condicions generals que en matèria d’interpretació, validesa i execució es regiran per la legislació espanyola; i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Tribunals de Ripoll, Catalunya, Espanya, llevat que l’Usuari sol·liciti els tribunals del domicili de residència.
 3. Resolució extrajudicial de conflictes:
  1. Els conflictes o controvèrsies que tingueren lloc fora de la Unió Europea quedaran subjectes a la seua resolució per part de la Cort Espanyola d’Arbitratge de la Cambra de Comerç.

Per a qualsevol pregunta podeu contactar a contacto@kapooli.com

ca